Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Comissions i comitès

Comitè d'Ètica d'Investigació (CEI) (antic CEIC)

El CEI valorarà els aspectes metodològics, ètics i legals dels assaigs clínics que li siguin presentats, valorarà les modificacions rellevants als protocols i en farà el seguiment fins a l'informe final així com ponderarà el balanç entre riscos i beneficis. També avaluarà els estudis d'investigació, observacionals o de qualsevol altre tipus, que afectin les persones.

Les seves funcions són:

 1.  Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals i les modificacions rellevants dels assaigs clínics amb medicaments, dels estudis post autorització, de les investigacions clíniques amb productes sanitaris, i altres projectes de recerca de conformitat amb el que estableix la normativa.

Podeu consultar la normativa de funcionament del CEI del nostre centre aquí

Comitè de Recerca (CR)

El Comitè de Recerca lidera, coordina, impulsa, assessora i dóna suport a l'organització en les temàtiques de recerca i innovació.

Els seus objectius són potenciar qualitativament i quantitativament la recerca en la institució, així com informar de la idoneïtat, factibilitat i oportunitat de les propostes de nous projectes de recerca, de les sol·licituds d'infraestructura, de les sol·licituds de beques i de qualsevol altra sol·licitud de finançament a organismes externs. També vetlla per tal que la recerca realitzada en l'àmbit de la FPHAG assoleixi el més alt estàndard.

Les seves funcions són:

 1. Fomentar el creixement i consolidació de les línies d'actuació prioritàries de recerca, en coordinació amb els plans estratègics autonòmics, estatals i europeus.
 2.  Avaluar la memòria científica i les propostes futures sobre l'activitat desenvolupada i el seu rendiment.
 3. Supervisar l'ordenació i agrupació dels projectes en línies de recerca. Definir les línies i/o els programes de recerca de la institució.
 4. Aprovar la creació d'Unitats i Grups de Recerca, i les seves acreditacions com a grups acreditats per la Generalitat de Catalunya.
 5. Promoure la interrelació científica del personal investigador dels diferents Centres de la FPHAG (Benito Menni, Adolfo Montañà) amb els altres hospitals de la comarca (Hospital de Mollet, Hospital de Sant Celoni).
 6. Proposar iniciatives per a canalitzar els ingressos derivats de l'activitat de recerca (inclou beques, ajuts i projectes de recerca competitius, premis, contractes de recerca, assaigs clínics i donacions d'empreses farmacèutiques i particulars).
 7.  Garantir la qualitat dels programes de formació dels becaris de recerca i promoure la formació continuada dels investigadors.
 8. Canalitzar les relacions amb la UIC en aquells aspectes relacionats amb la recerca a l'àmbit de la FPHAG.
 9. Organitzar la Jornada de recerca i innovació intramural anual, així com fixar i redactar les bases de la convocatòria interna d'ajuts i l'avaluació dels projectes.

Comitè d'Innovació

Missió

La missió del Comitè d'Innovació de la FPHAG és la d'assessorar, definir, proposar l'estratègia, política d'innovació i les línies d'innovació de la institució.
El Comitè d'Innovació és l'òrgan encarregat d'implementar les decisions estratègiques decidides en equip directiu i fer-les operatives. Coordina, impulsa, assessora i dóna suport a l'organització en aquest àmbit i actua també com a ens consultiu de l'àrea de recerca i la innovació.
La innovació generada a la FPHAG ha de ser un valor afegit tant per tots els professionals que hi treballen com per la societat en general.

Objectius estratègics del Comitè d'Innovació
Potenciar, qualitativa i quantitativament, la innovació de la institució, en línia amb els objectius estratègics de foment de la recerca i innovació del centre.

Les funcions del Comitè són:

 1. Seguir el Pla d'Innovació anual i fer proposes de millora. Seguiment del pipe-line de projectes d'innovació anualment.
 2. Analitzar, seleccionar, prioritzar, i coordinar les propostes de projectes d'innovació sobre la base dels criteris objectius definits.
 3. Definir una sèrie d'indicadors per a la mesura dels resultats i per avaluar el grau de progrés d'implantació de la cultura d'innovació a la institució. Informar, fer seguiment i avaluació anual dels indicadors establerts.
 4. Impulsar i fomentar la generació i sostenibilitat d'una cultura d'innovació a la institució.
 5. Proposar activitats de foment de la formació en innovació.
 6. Fomentar la participació de tot l'equip humà en el procés d'innovació, especialment quant a la detecció d'oportunitats i generació d'idees.

Aquestes funcions s'han d'alinear i coordinar amb les pròpies de l'àrea de recerca i d'innovació:

 1. Avaluar i donar resposta periòdicament a les idees d'innovació que sorgeixin a la institució.
 2. Valorització d'aquestes iniciatives. (idoneïtat, factibilitat i oportunitat de les propostes de nous projectes d'innovació).
 3. Elevar una proposta sobre estratègia de protecció i explotació del projecte a direcció general.
 4. Assignar els recursos necessaris per a la realització dels projectes d'innovació, a partir de les prioritzacions del Comitè i buscar finançament per a aquests, si és necessari.

Comissió Biblioteca

La Comissió de Biblioteca, és un grup interdisciplinari que dóna suport a les activitats de l'àrea de biblioteca, assessorant i recomanant a la Direcció sobre els recursos bibliogràfics i serveis que ha de disposar la Biblioteca d'acord al tipus d'hospital universitari al qual pertany.

Les funcions de la Comissió són:

 1. Revisar periòdicament el Programa Estratègic Funcional de la biblioteca.
 2. Revisar i assessorar sobre les renovacions dels recursos bibliogràfics (publicacions...).
 3. Avaluar i revisar els objectius anuals.
 4. Intercanviar idees sobre altres aspectes relacionats amb la gestió de la biblioteca.
 5. Mantenir un nombre mínim de reunions al llarg de l'any per tal d'avaluar i promoure el servei.
 6. Assessorar la Direcció sobre diferents aplicacions/web en eines de difusió.